Aanvullende voorwaarden kraamzorg

Gewoon Kraamzorg

Aanvullende Leveringsvoorwaarden Gewoon Kraamzorg

Deze aanvullende leveringsvoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Kraamzorg van BO Geboortezorg en zijn van toepassing op alle door Gewoon Kraamzorg bevestigde inschrijvingen. Inschrijving vindt plaats door bij online aanmelden akkoord te gaan middels schuifjes op groen te zetten en op aanvraag versturen te klikken. De ondertekening van de zorgovereenkomst valideert de afgesproken vast zonder medische indicatie. De Algemene Voorwaarden Kraamzorg van Bo Geboortezorg en de aanvullende voorwaarden zijn online bij inschrijving voor verzenden in te zien en via onze website www.wijzijngewoon.nl

De te leveren zorg

 • Gewoon Kraamzorg biedt professionele zorg op maat

 • Het aantal uren te leveren zorg wordt op basis van het LIP bepaald of door uw op voorhand eigen keuze om minder zorguren af te nemen. De

  vergoeding hiervoor is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden

  vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.

 • Bij verzekerden wordt, afhankelijk van de polis, een eigen bijdrage in rekening gebracht per geleverd uur zorg (dus geen partusuren). De hoogte van

  de eigen bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het Zorginstituut Het Zorginstituut.

 • De kraamverzorgende zal dagelijks met u afstemmen of de zorg naar wens verloopt en dit noteren in het dossier. Rond dag 4 ontvangt u van ons een

  link via de mail naar onze tussen evaluatie. Ook zal er bij willekeurige cliënten telefonisch contact worden gezocht of komt er een medewerker van

  Gewoon Kraamzorg langs om de ervaring van de zorg met u door te nemen en verbeterpunten te noteren.

 • De prioriteit van de kraamverzorgende is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt

 • Gewoon Kraamzorg doet haar uiterste best de zorg zelf en naar behoren te leveren. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zullen andere collega’s als

  achterwacht fungeren. Op deze wijze ben je bij Gewoon Kraamzorg altijd verzekerd van goede zorg.

 • Minimale zorg afname per zorg-dag is 3 uur. (m.u.v. couveuse nazorg)

 • Kraamzorg uurtarief wordt jaarlijks bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) www.nza.nl

  ARBO-richtlijnen [Arbeid Omstandigheden Wet]

 • Gewoon Kraamzorg werkt volgens de ARBO-richtlijnen.

 • De werklocatie moet veilig zijn en er moeten werkbare omstandigheden zijn. Indien dit niet het geval is kan de zorg worden stopgezet.

 • Tijdens de kraamtijd dient het bed van de kraamvrouw op een minimale hoogte van 65 cm en een maximale hoogte van 80 cm staan.

  Vervoer en parkeren

 • Als de kraamverzorgende bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittendenverzekering heeft afgesloten, mag ze gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin.

 • De cliënt is verantwoordelijk voor alle parkeerkosten die worden gemaakt tijdens het leveren van de zorg. De kraamverzorgende mag maximaal op 5 minuten loopafstand van jullie huis parkeren om in een zone te parkeren waar geen parkeerkosten worden gerekend. Kraamverzorgenden komen over het algemeen altijd met de auto i.v.m. noodgevallen, dubbele diensten en bevallingen.

  Annulering:

 • Annulering van zorg dient schriftelijk of per mail plaats te vinden. De gemaakte administratieve kosten worden in rekening gebracht m.u.v. annulering op medische gronden. Annuleringskosten bedragen €125, deze dient de cliënt zelf te betalen. Als de zorg op niet medische gronden geannuleerd is binnen 6 weken voor de uitgerekende datum dan brengt Gewoon Kraamzorg 24 uur zorg in rekening naar de zorgverzekeraar. Neem je kraamzorg bij een andere organisatie af dan brengt Gewoon Kraamzorg 24 uur kraamzorg bij de cliënt zelf in rekening. Deze vergoed de zorgverzekeraar niet.

 • Bij verblijf in het geboortehotel zullen de uren en aantal dagen zorg die Gewoon Kraamzorg nog zal leveren worden besproken en vastgelegd tijdens het intakegesprek. Besluiten jullie op niet medische gronden langer in het kraamhotel te verblijven dan zullen de afgesproken uren kraamzorg in rekening worden gebracht naar de cliënt zelf. Deze zal de zorgverzekeraar niet vergoeden en komen voor eigen rekening.

  Ongewenst gedrag

 • Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drankgebruik, [dreiging met] geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan.

 • Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt.

  Aanvullende leveringsvoorwaarden <<organisatie>> datum: 26-08-2022
  Versie: 3.0

Logo G

Gewoon Kraamzorg

Aansprakelijkheid

 • Gewoon Kraamzorg kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een medewerkster zijn veroorzaakt. Dit moet door de cliënt worden aangetoond met fysiek bewijs.

 • Schade ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt wordt niet vergoed.

 • Er mag door de kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke en veilige apparatuur, inclusief aansluitingen, en veilige materialen.

  Schade door ondeugdelijke of onveilige apparatuur/materiaal wordt niet vergoed.

 • Een melding van schade dient schriftelijk te geschieden bij Gewoon Kraamzorg. Bij schade wordt er voor de cliënt een beperkt eigen risico gehanteerd

  van €100,-

  Verstrekking volmachten

 • Wij maken geen gebruik van bankpassen, pincodes en/of creditcards van de cliënt. Klachten

 • Het kan voorkomen dat je een klacht hebt over de zorg of over de kraamverzorgende. Deze kan schriftelijk worden gemeld via Info@gewoonkraamzorg.nl

 • Komen we er samen niet uit? Gewoon Kraamzorg is lid van Coöperatie Kraamzorggroep (Coöperatie KZG). Als lid van de coöperatie KZG hebben wij ons verbonden aan de klachtenregeling van Coöperatie KZG. Deze klachtenregeling kun je vinden op https://www.cooperatiekzg.nl/documentklachtenregeling/

Logo G

Geheimhouding en privacy

• •

• • • • •

Contactgegevens

AVG wet en de Wet geneeskundige

Gewoon Kraamzorg dient gegevens over de cliënt en de pasgeborene te bewaren.

Gewoon Kraamzorg werkt volgens een privacyreglement welke is terug te vinden bij inschrijving in ons systeem en op de website

www.wijzijngewoon.nl

Het bewaren van deze gegevens geschiedt volgens de procedure die staat beschreven in de

behandelingsovereenkomst

Bij beëindiging van de zorgovereenkomst zullen alle gegevens, in de daarvoor wettelijke bepaalde termijn periode, ter beschikking blijven voor

Gewoon Kraamzorg als wel de cliënt. Indien gewenst kan de cliënt, schriftelijk een kopie opvragen en in haar online dossier inzien.

Gewoon Kraamzorg zal zonder schriftelijk toestemming van cliënt geen inzage van het dossier geven aan derden, tenzij veiligheid van kind en gezin in

geding zijn en Gewoon Kraamzorg wettelijk de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling zal moeten naleven.

De verloskundige is betrokken bij de uitvoering van de kraamzorg en wordt niet als derden aangemerkt. Wel geeft u een akkoord om uw online

dossier te delen met de verloskundige bij inschrijving door het schuifje op groen te zetten en op aanvraag versturen te klikken.

Gewoon Kraamzorg en diegene die in opdracht van Gewoon Kraamzorg betrokken zijn bij het gehele proces van de levering van kraamzorg hebben

een geheimhoudingsplicht. Alle afgenomen producten, diensten en behandelingen vallen onder Natuurlijk Gewoon en zijn niet verweven met

Gewoon Kraamzorg.

Gewoon Kraamzorg is gevestigd aan: Jericholaan 65B
3061 HB Rotterdam
085-002 7569 Info@gewoonkraamzorg.nl

( WGBO)

Gewoon Kraamzorg staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnr: 84739932

Aanvullende leveringsvoorwaarden <<organisatie>> datum: 26-08-2022
Versie: 3.0

Spreek ons